Privacyverklaring

Aandacht voor ouders is een eenmanszaak in handen van orthopedagoog Ellen Lisa van Woerden. Diensten die zij via Aandacht voor ouders verricht zijn cursussen/workshops in het kader van mindfulness voor ouders.

Aandacht voor ouders is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

-           Bezoekadres: Raminhout 40, 2719KN Zoetermeer

-           Tel.: +31 6 41700883

-           Kvk-nummer: 27337319

-           BTW nr: NL 1125 09 940 B01

-           Rek.nr NL 60 INGB 0000373263

-           Website: www.aandachtvoorouders.nu

-           E-mailadres: info@aandachtvoorouders.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aandacht voor ouders verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-           Voor- en achternaam

-           Naam en geboortedatum kind(eren)

-           Adresgegevens

-           Telefoonnummer

-           E-mailadres

-           Reden van aanmelding

-           Overige gegevens die u actief verstrekt, bijv. in correspondentie en via telefoon.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.

 

Met welk doel en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Aandacht voor ouders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-           U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit

            te kunnen voeren.

-           Het beoordelen van uw (hulp)vraag.

-           Voor het per e-mail versturen van een bevestigingsbrief, het aanmeldformulier en                    facturen.

-           Aandacht voor ouders verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe                        verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aandacht voor ouders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: alle opgegeven gegevens blijven 7 jaar bewaard, zodat cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties. Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Aandacht voor ouders verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aandacht voor ouders plaatst alleen functionele cookies op onze website die worden verwijderd wanneer een bezoeker de site verlaat. Wij verzamelen geen persoonsgegevens die door ons terug te herleiden zijn tot personen voor marketingdoeleinden of voor het opbouwen van interesseprofielen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aandacht voor ouders en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aandachtvoorouders.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Aandacht voor ouders wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aandacht voor ouders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@aandachtvoorouders.nu