Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden

 

Procedure

Na het eerste telefonisch kennismakingsgesprek volgt een bevestiging per e-mail van de datum, tijd en plaats van het eerste gesprek. Hierbij is het aanmeldingsformulier gevoegd, waarin u ervoor tekent dat u deze Algemene Voorwaarden heeft ingezien. Deze staan vermeld op www.aandachtvoorouders.nu

 

Toestemming

Begeleiding start alleen met toestemming en medewerking van beide ouders. Toestemming van één van de ouders is slechts mogelijk wanneer kan worden aangetoond dat alleen de betreffende ouder het gezag over het kind heeft.

 

Inspanningsverplichting

De afspraak wordt gemaakt met Ellen Lisa van Woerden. Deze pedagoog heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij al haar kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten.

 

Vertrouwelijkheid

Met uw gegevens wordt strikt vertrouwelijk omgegaan. Deze worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij u hiervoor toestemming geeft.

 

Afzeggen afspraken

Wanneer u de afspraak afzegt langer dan 24 uur van tevoren, wordt deze niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt het gehele overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

 

Verzuim

Wanneer u niet verschijnt op de afspraak, wordt deze in rekening gebracht. In het geval de pedagoog is verhinderd, wordt deze afspraak uiteraard niet in rekening gebracht. 

Uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt in onderling overleg.

 

Aansprakelijkheid

Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en uw kind behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid. Aandacht Voor Ouders is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van uw ondernomen gedrag of handelingen.

 

Klachten

Heeft u een klacht, dan neemt u contact op met de betreffende pedagoog. Doel is om samen tot een oplossing te komen waar beide partijen tevreden over zijn. Lukt het niet dit conflict op te lossen, dan kan Aandacht Voor Ouders een professionele NMI geregistreerde mediator inschakelen. De kosten van deze bemiddeling worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen.

 

Betaling

Facturen dienen te worden overgemaakt binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

 

PRIVACYVERKLARING AANDACHT VOOR OUDERS 

(21 mei 2018)

 

Aandacht voor ouders is een eenmanszaak in handen van orthopedagoog Ellen Lisa van Woerden. Diensten die zij via Aandacht voor ouders verricht zij oudercoaching, ouder- en kindcoaching, OpvoedParty's en cursussen/workshops mindfulness voor ouders.

Aandacht voor ouders is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

-           Bezoekadres: Raminhout 40, 2719KN Zoetermeer

-           Tel.: +31 6 41700883

-           Kvk-nummer: 27337319

-           BTW nr: NL 1125 09 940 B01

-           Rek.nr NL 60 INGB 0000373263

-           Website: www.aandachtvoorouders.nu

-           E-mailadres: info@aandachtvoorouders.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aandacht voor ouders verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-           Voor- en achternaam

-           Naam en geboortedatum kind(eren)

-           Adresgegevens

-           Telefoonnummer

-           E-mailadres

-           Reden van aanmelding

-           Overige gegevens die u actief verstrekt, bijv. in correspondentie en via telefoon.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.

 

Met welk doel en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Aandacht voor ouders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-           U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit

            te kunnen voeren.

-           Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing.

-           Voor het per e-mail versturen van een bevestigingsbrief, het aanmeldformulier en                    facturen.

-           Aandacht voor ouders verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe                        verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aandacht voor ouders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: alle opgegeven gegevens blijven 7 jaar bewaard, zodat cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties. Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Aandacht voor ouders verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aandacht voor ouders plaatst alleen functionele cookies op onze websites die worden verwijderd wanneer een bezoeker de site verlaat. Wij verzamelen geen persoonsgegevens die door ons terug te herleiden zijn tot personen voor marketingdoeleinden of voor het opbouwen van interesseprofielen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aandacht voor ouders en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aandachtvoorouders.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Aandacht voor ouders wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aandacht voor ouders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@aandachtvoorouders.nu